Baş səhifə   » ERMƏNİ HƏQİQƏTLƏRİ    » Ermənilər haqqında həqiqətlər   

Ermənilər haqqında həqiqətlər

  


Ermənilərin iç üzünü təkcə azərbaycanlılar deyil, digər millətlər də zaman-zaman yaxşı tanımış və onlara tarixi qiymət vermişlər. Erməniləri bir toplum kimi bu təəssüratlarsız tanımaq olmaz:

«Bütün qafqazlılar bilirlər ki, ermənilər burada köklü xalq kimi mövcud olmamış Türkiyə və İran qaçqınları kimi XIX yüzilliyin birinci yarısında görünməyə başlamışlar» (V.L.Veliçko. Kavkaz: Russkoe delo i mejduplemennıe voprosı,1954, s.80 )
______________________________________________________________________________________

Lenormana görə, ermənilər urartulu adına nahaq yiyələnmişlər və keçmiş «Böyük Ermənistan»ı nahaq özlərinin əzəli vətəni sayırlar (Henrix Raulinson).
______________________________________________________________________________________

«...Əslində Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların torpağı tarixən onların öz qanuni torpağıdır və onlar bir sahib kimi öz erməni «qonaqlarına» yaxşı münasibət göstərmişlər. Lakin Azərbaycanın Zəngəzuru ermənilərə, Qazax rayonunun bir hissəsi isə Gürcüstana verilmişdir» (Odri L.Altstadt)
______________________________________________________________________________________

«Erməni xalqı öz dövlətçiliyindən çox tez-bizim eranın V əsrində məhrum olmuşdur. Həm də Qafqazda yox, Mesopotamiyada». (Yuriy Pompeyev, Qarabağ qan içində, (rusca).
______________________________________________________________________________________

«1908-ci ildə Qafqazda yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyonu 1828-ci ildən sonra İran və Türkiyədən Qafqaza köçürülənlərdir (N.İ.Şavrov)
______________________________________________________________________________________


Ermənilər Qafqazda və dünyada yaranmış vəziyyəti özlərinin «Böyük Ermənistan» ideyasını həyata keçirmək üçün əlverişli hesab edərək Azərbaycana qarşı yeni-yeni ərazi iddiaları irəli sürməyə başlamış və Azərbaycan torpaqlarında-Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ qəzalarında etnik təmizləmə və türk-müsəlman soyqırımı siyasəti yeritmişlər ( Dj. K. Makkarti. «Turki i Armeniya»)
______________________________________________________________________________________

«İngiltərənin iradəsi ilə çar imperiyasının xarabalıqları üzərində 1918-ci ildə yaradılıb, qısa bir ömür (1918-1920) sürən erməni respublikası, bütün tarix boyu mövcudiyyəti qeydə alınan yeganə müstəqil erməni dövləti idi». (Jorj de Malevil. 1915-ci il Erməni faciəsi)
______________________________________________________________________________________

Xəzərsahili xalqlar hunlar, albanlar, kaduslar, mordovlar və başqalarının sıralarında erməni adına rast gəlmədim. (Dinisi)
______________________________________________________________________________________

Ermənilər işğalçılar kimi gəlmiş və yerli əhalini əsarət altına almışlar. (R. Hovanesyan)
______________________________________________________________________________________

Erməni qul və kənizləri, Korinfdə, Afrodita kənizləri, habelə Hindistanın məbədlərində xidmət edən dini rəqqasələr-ilk fahişələr idi. (F. Engels)
______________________________________________________________________________________

Ermənilər həmişə başqa dinə qulluq edən hökmdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə öz fikir, niyyət və duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər və kələkbaz adamlara çevrilmişlər. (Aleksandr Düma)
______________________________________________________________________________________

Erməni qadınları digər xalqlarla zorla, məcburən də olsa əlaqədə olmuşlar. Dövlətini və şərəfini çoxdan itirmiş erməni qadınları ilə münasibətdə olan İran əsgərləri, türklər, gürcülər və dağlılar, görünür heç bir ədəb-ərkan gözləməmişlər. Bu səbəbdən ermənilərin damarlarından hər cür qan axır. (V.L.Veliçko. Rus şairi, publisist)
______________________________________________________________________________________


Ay erməni! Meymun nəslinin nümayəndəsi, təkamülün zəif bəndi, nəsillərin leşisən. Sən güllələnməyə layiqsən. Axı nə vaxt öləcəksən ki, bu münaqişələr bitsin? Nə vaxt bitəcək yalanların, uydurmaların?  Nə vaxt sən qanacaqsan ki, Ağrı sənə qismət olmaz? İnan ki, xalqının günahlarına görə daim alçaq qalacaqsan. Biz həmişə o xoşbəxtliyə inanacağıq ki, sizdən əzab görməyək. Səni və gic xalqını ədalət alovuna qərq edəcəyik. Ancaq bundan sonra sülh, yaxşılıq, dünyası ermənisiz mövcud ola bilər. O zaman aləm xəşbəxt olacaq ki, bütün xalqlar firavan həyat sürəcək, günəş qaranlığı  dağıdacaq. Ermənilər, qaçılmaz sonunuz yaxınlaşır. Anlayın kı, dünyada sizlərə yer yoxdur. 
(Dahi rus şairi A.S.Puşkinin "Qafqaz pritçaları" əsərindən (1837) sətri tərcümə)
______________________________________________________________________________________

Ermənilərin eybi: bədfel, kündəbədən, oğru, gözügötürməyən, bir ayağı qaçmaqda olan, əmrə baxmayan, yersiz hay-küy salan, vəfasız, riyakar, söyüşsöyən, ürəyi xıltlı, ağasına düşmən, xain çıxandır. («Qabusnamə»)
______________________________________________________________________________________

Bu xalq (erməni-red.) istər xasiyyətinə, istərsə də coğrafi vəziyyətinə görə qədimdən ikiüzlü və riyakardır: bunlar daimi romalılara nifrətdən, parfiyalılar isə həsəddən az qala partlayırlar. (Tasit, Roma tarixçisi)
______________________________________________________________________________________

Erməni gəldi, təzə bəla gətirdi. (Gürcü atalar sözü)
______________________________________________________________________________________

Ermənilərin yoxsulluğu və əzab-əziyyət çəkməsi məndə onlara qarşı böyük rəhm yaratmasına baxmayaraq, onların haramzadəliyi, kələkbazlığı o dərəcədə iyrənc, alçaqlıqları o dərəcədə biabırçı, o qədər hiddətləndirici idi ki, mən heç bir vaxt onlara bağlana bilmədim. (Qraf de Şole. Fransız səyyahı)
______________________________________________________________________________________

Ermənilər Yer üzünün Əhriməni, insanlığın düşmənidir, düşməni.(Fars şairi Sədi Şirazi)
______________________________________________________________________________________

İlk erməni sülaləsinin başçısı tarixdə olmayıb. (Haykazyan, «Erməni tarixi», Paris, 1919)
______________________________________________________________________________________

«Başı bəlalar çəkmiş xalqın» o vaxtkı, əslində elə indiki liderinin də beyinlərini qonşu xalqların əraziləri hesabına «Böyük Ermənistan» yaratmaq barədə sərsəm ideyalar, erməni olmayan hər kəsə qarşı nifrət və düşmənçilik hissləri dumanlandırmışdır». (S. B. İxiilov. Bakıdakı Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri)
______________________________________________________________________________________

1918-ci ilin martında erməni silahlı birləşmələri üç gündə təkcə Bakıda 17 mindən artıq dinc və günahsız sakini qırdı. Biz hələ Naxçıvanda, Şamaxıda, Qubada, Xaçmazda, Lənkəranda, Ağsuda... saysız-hesabsız insanların qətlə yetirildiyini demirik. (Aleksandr. Bakı və Xəzəryanı bölgənin yepiskopu)
______________________________________________________________________________________

Albanların əksəriyyəti Azərbaycan xalqının tərkibinə daxil olaraq islam dinini qəbul etmiş, az bir hissəsi isə (Şəki və Dağlıq Qarabağda) gəlmə ermənilərə qarışıb erməniləşmişlər. (İ. Petruşevski)
______________________________________________________________________________________

Ermənilər də insandırlar, ancaq onlar evdə əl-ayaq üstündə iməkləyərək gəzirlər...  (Qədim Roma tarixçisi Petroniy)
______________________________________________________________________________________

...Ermənilər, həqiqi əsgər olaraq döyüş meydanından qorxaqcasına və alçaqcasına qaçandırlar, əliyalın tək insanlara, qocalara, qadınlara və uşaqlara isə dəstə ilə hücum etməkdə cəsarətli və fədakar igidlərdirlər (Rus zabiti podpolkovnik Tverdoxlebovun memuarından)
______________________________________________________________________________________


Məgər ermənilərin hər tərəfə dağılması bizim üçün faydalıdır? Qoy qadir Allah onlara qüvvət, hamısına birləşmək bacarığı versin. Lakin qoy kələk gəlməsinlər, bizi özümüzdən məhrum etməyə çalışmasınlar və bizim adımızı alçaltmaqla, özlərini tərifləyib göyə qaldırmağa və şöhrətləndirməyə cəhd göstərməsinlər. Bizim üçün yaxşı idi, pis idi, biz sizi qəbul etdik, qardaş kimi sığınacaq verdik, heç olmazsa, öz evimizdə bizə düşmən olmayın. Evində yaşayan düşmənin olunca, yolda uzanan aslanın olsa yaxşıdır (İ. Q. Çavçavadze. «Erməni alimləri və fəryad edən daşlar», s.79)
______________________________________________________________________________________

Erməni xalqının tarixi V əsrdə erməni yazısının meydana gəlməsindən və erməni xalqının Avarayarda qəhrəman döyüşündən sonra başlayır (Erməni katolikosu I Vazgen, 16 avqust 1964-cü il müraciətindən)
______________________________________________________________________________________

«Ermənilər həmişə yaşadıqları yerlərin yaramaz sahibi olublar. Öz yaxınlarını sataraq həmişə güclü qonşularına məhəbbətlə qulluq ediblər» (akademik Geqor Patkanyan)
______________________________________________________________________________________

«Bic və qantökən millət» olan ermənilər yazıq, fağır bir xalq kimi dünyaya təqdim olunur. (Adolf Hitler)Oxunub: 136703